X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
ای ایران ای مرز پر گهر ای خاکت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاودان ای … دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم مهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما سنگ کوهت دُر و گوهر است خاک دشتت بهتر از زر است مهرت از دل کی برون کنم برگو بی مهر تو چون کنم تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست نور ایزدی همیشه رهنمای ماست مهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست ، اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما ایران ای خرم بهشت من روشن از تو سرنوشت من گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت بر دل نپرورم از … آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم مهرت ار برون رود چه می شود دلم مهر تو چون ، شد پیشه ام دور از تو نیست ، اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما

بسم الله قاسم الجباریون  

ثواب روز گرفتن درماه مبارک: 

  

سعید بن جبیر گوید: با بن عباس گفتم ثواب کسى که ماه رمضان را روزه دارد و حق آن را بشناسد چیست؟ گفت اى پسر جبیر آماده باش تا بتو حدیثى گویم که گوشت نشنیده و بدلت نگذشته است دل خود را براى آنچه پرسیدى فارغ کن که آنچه خواستى علم اولین و آخرینست سعید بن جبیر گوید از نزد او بیرون شدم و خودم را آماده کردم براى فردا، سپیده دم نزد او رفتم و نماز بامداد را گذاردم و حدیث را باو یاد آور شدم رو بمن کرد و گفت بشنو آنچه گویم، رسول خدا میفرمود اگر بدانید آنچه شما در ماه رمضان دارید براى خدا بیشتر شکر میکردید.

شب اول: خدا همه گناهان امتم را از عیان و نهان بیامرزد و براى شما هزار هزار درجه بالا برد و پنجاه شهر براى شما بسازد.

روز دوم: خداى عز و جل بهر گامى که بردارید عبادت یک سال و ثواب یک پیغمبر و روزه یک سال براى شما بنویسد.

روز سوم: بهر مو که در تن دارید گنبدى در فردوس براى شما بسازد از در سفید که در زیر آن 12 هزار و در نشیب آن 12 هزار خانه نور بشما دهد که در هر خانه هزار تخت و بر هر تختى حوریه باشد و هر روزى هزار فرشته بر شما در آید با هر فرشته هدیه‏اى باشد.

روز چهارم: خدا در بهشت خلد بشما هفتاد هزار قصر دهد در هر قصرى هفتاد هزار خانه و در هر خانه پنجاه هزار تخت و بر هر تخت حوریه‏اى و برابر هر حوریه هزار کنیزک و روسرى هر.

                امالى شیخ صدوق-ترجمه کمره‏اى، متن، ص:  49 

                                        کنیزک بهتر است از دنیا و ما فیها.   

 روز پنجم: خدا در جنة الماوى بشما هزار هزار شهر دهد که در هر شهرى هفتاد هزار خانه و در هر خانه هفتاد هزار خوان و بر هر خوان هفتاد هزار کاسه که در آن شصت هزار رنگ خوراک مختلف است.

روز ششم : خدا در دار السلام بشما صد هزار شهر بدهد که در هر شهرى صد هزار خانه و در هر خانه صد هزار تخت طلا بطول هزار ذراع است و بر هر تختى زنى از حور العین است که سى هزار گیسوان بافته بادر و یاقوت دارد و هر گیسوئى را صد هزار کنیزک بردارد.

روز هفتم  : خدا در جنة نعیم ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار صدیق دهد.

روز هشتم : خدا بشما مزد کردار شصت هزار عابد و شصت هزار زاهد دهد.

روز نهم   : خدا بشما عطاى هزار عالم و هزار معتکف و هزار مرابط دهد.

روز دهم   : هفتاد هزار حاجت از شما بر آورد و خورشید و ماه و ستارگان و جانداران و پرنده و درنده و هر سنک و کلوخ و هر تر و خشک و ماهیان دریا و برگهاى درختان و کتابهاى خدا عزوجل براى شما آمرزش جوید. 

 

                                        ---------------------------------------------------  

                                                      شماره ارسال پیامک: 

                                                       862 59 44 0938  

                                        ---------------------------------------------------